Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alkotói elemzés

2002.10.23
Ahogyan én gondolom…
(Alkotói elemzés, egy nemzetközi szakrális konferencia alkalmából)
 
   Azzal kell kezdenem az előadásom, hogy eddig még soha egyetlen alkalommal sem kellett beszélnem az alkotás mibenlétéről, mert mindezt megtették helyettem műveim. Egyszerű a feladatom ilyenkor, csak ki kell rakni a tárgyakat és a műértő közönség, lát mindent. De, hogy mégis valahogyan elkezdjem egy korábbi eseményt, kell felidéznem.
   Szülőföldemen a Jászságban azon belül is Jászkiséren rendezték meg 2000-ben a Jászok Világtalálkozóját és erre a rendezvényre kaptam meghívást, mint a falu szülötte, egy életmű kiállítás megrendezésére. Erre a kiállításra készült egy leporelló melyben röviden meg kellett szólalnom magamról, műveimről és általában ahogyan én gondolom a művészetem. Ez alkalommal engedjék meg, hogy ebből az írásomból, önmagamtól idézzek.
   Buda Ferenc költő barátom egyik kiállításom megnyitóján mondta a következőt: „Rend belül és kívül”.
   Platon már több mint 2000 évvel ezelőtt felismerte, hogy ha „az élő lényekben megbomlik az összhang, egyszersmind bomlik azok természete, s ugyanakkor fájdalmak is keletkeznek. Ha pedig az összhang újra helyre áll s a természet rendes állapotába zökken vissza: azt mondhatjuk, gyönyör származik.” A fenti idézettel ma sem lehet vitatkozni. Az öröm állapota csaknem minden változatában feszültségi állapot létrejövésével jár együtt. Feszültség és megkönnyebbülés! – szükséglet. Bizonyos alkotói céljaim érdekében kiváltott belső feszültségek – rendezetlen alkotói gondolatok – a „szükséglet” formáját öltik, melyeket megfelelő cselekvéssel lehet enyhíteni, melyek révén a szükséglet kielégül és az egyensúlyi állapot helyreáll. Az egyensúlyi állapot helyreállítása azonban nem zárja ki az alakulás és a fejlődés lehetőségét.
   Alkotói élményeim szoros kapcsolata az örömmel aligha maglepő, ha figyelembe vesszük, hogy mennyi ember veti mohón magát a művészetre, jóllehet semmiképpen sem állítható, hogy a művészet elengedhetetlen volna a fennmaradásukhoz. Az alkotás által kiváltott örömöt a nemi élet és az étkek által okozott élvezetek fölé helyezem, s nem alá vagy mellé. Ennél fogva gyermekkori élményeim felidézése során már ezt a sorrendet követtem – habár akkor még csak ösztönösen. Ha azt mondom, hogy a műveim létrehozása közben a műalkotás élményekkel és élvezetekkel jár, akkor még nem feltétlenül állítom egyúttal azt is, hogy belső alkotói élményem egyedüli és legfontosabb összetevője az élvezet.
   Élmény, esztétikai öröm, kielégülés, mára már tudom! Fontos is, nem is. Ennek a palástolásnak köszönhető, hogy a műalkotásban ugyanúgy, mint az álomban – ahol egyedül vagyok – a kultúrában élő emberek, befogadók, amit erkölcsileg összeegyeztethetetlennek tartanak a lelkiismeretükkel, nem tud(nak) róla beszélni, titkolják, ezzel szemben viszont én az alkotásokban megtehetem. És ettől kezdve közös az élvezet, a kielégülés s az öröm!
   Az elfolytott érzelmek egy új és általam megengedett tartalmú tárgyra tolódik el. A mű létrejötte mind nekem, mind az élvezőjének alkalmat ad olyan indulati feszültségek feloldására, amelyek – éppen elfolytásuk révén – mérhetetlenül felduzzadtak, és feloldásuk lehetetlen volt.
   „…rend belül és kívül” – ahogy költő barátom mondta – számomra ez azt jelenti, hogy csak így lehet elérni a végcélt! A formákban lakozó élet olykor zúg, lüktet, majd szétfeszít belülről, s miután már nem tudom tartani, túlcsordul és lerombol minden bizonyosságot és felépíti az újat, az igazit. A valódi műalkotásnak éppen az a különleges értelme, hogy sikerül kiszabadulnia a személyes beszűkülésből és zsákutcából, és egyetemessé válik; a csak személyesnek mulandóságát és rövidlélegzetűségét le tudja vetni.
 
Az Új Monstrancia születése 
 

   Egyik legjelentősebb munkám (Szakrális tárgyak menű), ami a későbbi munkásságomat is meghatározta. A bemutatásra kerülő filmben készítésének folyamatába tekinthetnek be. Nehéz lenne néhány szóban beszélni róla. Akik megnézik, mind megkérdezik, katolikus vagyok-e. Nem én református vagyok. Az inspirációnál nem hiszem, hogy fontos lenne, milyen felekezethez tartozik az ember. Csupán élete során eljut egy olyan korba, amikor kezd számot vetni tudatának és eddigi földi létének. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor a Biblia felé fordul, még akkor is, ha nem hívő. Az eddigi művészeti ábrázolásokban rengeteg biblikus témát dolgoztak már fel és ez nem véletlen. Azonban az ötvösség kifejezési lehetőségei mások, mint például a festészeté, sokkal nehezebb technikailag annál, hogy bizonyos gondolatokat közvetítsen. De, mindig is érdekelt és tudat alatt kezdettől fogva talán bennem volt, hogy készítsek egy összefoglalást a Bibliáról, monstranciában.1

Sokévi kutatás után összegezni is szerettem volna a megszerzett szakmai ismereteket. Készítettem az utóbbi években   több ötvösmunkát, melyeken megpróbáltam rekonstruálni azokat az elfeledett ötvöstechnikai fogásokat, aminek birtokában hozzáfoghattam ehhez a munkához. A monstrancia az, amelyben „mindenem” benne van. A mesterség addig megismert fogásai és az, amit számomra az eddigi életemben mondott a Biblia. Tizenhárom hónap munkája után úgy éreztem, a korábbi lelki vágyakozásom és keresésem ebben a munkában válaszra talált. A sorrendiség is ezt tükrözi az Új monstrancián.2

Az élethelyzetek megjelenése a születéstől a halálig, mert az embernek abból következően, hogy megszületik, meg kell élnie mindazt, amit Isten rá szabott.

   Az Új monstrancia stilárisan egy emberi fej. A forma megválasztása szándékos volt, hisz a szellem első helyen van. Felül a 12 apostol3 helyezkedik el, akik az emberiség tanítómesterei voltak s ők, óriási szellemiséget sugároznak ki magukból. Rekeszzománc technikával4 készültek és mindössze két centiméternyi átmérőjűek. Apostoli kéztartásaik és színezésük személyiségükre utaló. Az arc közepén – mandorlában5 – Máriát, a magyarok nagyasszonyát láthatjuk, aki földgömbön áll. A földgömbön a termékenység szimbóluma a kígyó, amely körbe van tekeredve, és önmagába harap. Mária az Ég és a Föld közötti kapcsolat. A középső rész azsúrzománccal készült, ha hátulról fényt kap, szinte izzó a figurális látvány. Baloldalon alul a születés, Jézus a jászolban, Mária, a pásztorok, a három király. De minden születésnek szembe kell nézni a halállal, de nem az ilyen halállal. Fent Jézus a kereszten a siratókkal. Jobboldalon alul a keresztelés, felette a lelki feltámadás. Azt jelképezi, hogy az ember is egy fény, melyben tovább él.

uj-monstrancia-1.jpg

                                             Új Monstrancia

 

 

Napra – Forgó monstrancia
 
   Ezen a monstrancián (Szakrális tárgyak menű) az eddigi ábrázolásokkal ellentétben úgy akartam a bibliai témát feldolgozni, ahogyan még nem ábrázolták. A lehetőség adott volt, az ötvösségben van egy olyan technika, amit a fény kelt életre, ez az azsúrzománc vagy áttört zománc.6 De le kell szögeznem, hogy sohasem a technika szabja meg az ábrázolandót, hanem fordítva az ábrázolandóhoz választom a technikát. Még egy érdekessége van ennek a monstranciának, mégpedig az, hogy a képtartó „rózsa” tetszés szerint az ereklyetartón elforgatható.
   A monstrancia jelenetei csak akkor élnek, ha a zománcok hátulról fényt kapnak. Ellenkező esetben a monstrancia „pihen”, azaz nem láthatók a képek. Úgy gondoltam, hogy használni csak az élet napos felén, tehát nappal lehessen.
   A jelenetek a biblia azon történetei, amik alkalmasak arra, hogy átvitt értelemben az ember napi jó cselekedetének megfelelően a monstrancián mindig azokat a képeket forgassa alló helyzetbe, ami aznap történt környezetében vagy meghatározta cselekedetét.
   A születéssel, fogantatással, kereszteléssel az új élet hírével kapcsolatos az első kép:  
   Zakariás7 pap hírt kap, hogy felesége Erzsébet idős kora ellenére fiút szül.Ő lesz keresztelő  Szt.János
    A fogantatás az anyai örömök, amikor Gábriel8 angyal hírt visz Máriának, 9 hogy Isten   őt szemelte ki arra, hogy anyja legyen a Királynak
   József,10 Isteni figyelmeztetést kap, hogy ne hagyja el Máriát, mert ami benne fogantatott a Szt. Szellemtől van.
   Ezek a jelenetek a felső szintéren, a következő három az emberiség életterén a földön zajlik. Menyei üzenet, a mezőn virrasztó pásztorok látják meg először.
   Életünk során sok esetben találkozunk menekülő családokkal, József és családja Egyiptomba menekül.11
   Jézus a templomban prédikál. Jézus tanítványai körében.12
   Valamennyi ember életétben jelen van a csodavárás, Jézus csodás cselekedeteinek13 híre bejárja a világot. Járni nem tudó meggyógyítása. 
 

napra-forgo-monstrancia--1996.jpg

Napra-Forgó monstrancia
 
Ebesi monstrancia
 
   Ha visszatekintenek korábbi időszakokra, bizonyára feltűnik önök előtt, hogy monstranciákon sorozatszerűen nem nagyon ábrázoltak bibliai jeleneteket, főleg képsorozatként nem. Pedig a középkori ötvösségnek megvoltak a technikai lehetőségei. Az ebesi megrendelők valószínűleg tisztában voltak mindezekkel, mert az általuk elképzelt monstranciára, – látva a lehetőségeket – szinte az egész Ó és Újtestamentumot rá akarták tetetni. Végül a megbeszéléseket követően a következő bibliai történetek megjelenítése mellett döntöttek:
   Az első oltár megjelenése – Melkizedek áldozata.
   Ábrahám áldozata.
   Csodatételek – mannahullás; a kánai menyegző; kenyérszaporítás.
   Utolsó vacsora.
   Tudva azt, hogy az ötvösség ábrázolási lehetőségei eléggé behatároltak, kötöttek, így ennek a feladatnak a megoldására a legjobban megfelelő ötvös technikai eljárást, a zománcot választottam. Ezen belül is a klasszikus süllyesztett rekeszzománc technikát.
   Az első zománckép Melkizedek áldozata,14 Ábrahámnak. A csatavesztés színhelyén végrehajtott szertartás sziklaoltár, kenyér és bor.
                                                                             
   A második zománckép a próbatétel a Mória-hegyen,15 Ábrahám kész volt az áldozatra,miután Isten egészen égő áldozatnak követeli magának Izsákot. A rőzse amit maga az áldozat visz, a végrehajtás eszközei Ábrahám kezében a kés és a tűz/láng/, áldozatcserére megjelenik a kos.
   A harmadik zománckép a manna hullás,16 mondá az Úr Mózesnek – IMÉ ÉN ESŐKÉPPEN BOCSÁTOK NÉKTEK KENYERET AZ ÉGBŐL. Fénysugárban megjelenik az Úr, az ételért hajlongó, edényt tartó emberek gyűjtik az életmentő ételt.
   A negyedik zománckép a kánai menyegző,17 Jézusnak tulajdonított első csoda. Kőkorsóból kiömlő víz mely a serlegben vörösborrá változik.
   Az ötödik zománckép a kenyérszaporítás18 Jánosnál mondja Jézus „Én vagyok az élet kenyere”.
   A hatodik zománckép az utolsó vacsora melyen Jézus megtöri a kenyeret és saját testeként adja tanítványainak. Az elhatározásra jutó Júdás sárga ruhában elfordul társaitól, jelezve ezzel is szörnyű tettének kezdetét (Szakrális tárgyak menű).

1.-ebesi-monstrancia--1999-2000.jpg

EBESI Monstrancia
 
Jegyzetek
1Úrmutató, szentségtartó a latin monstrancia < monstrare, mutatni. Az imádásra kitett vagy körmenetben hordott oltáriszentség (szentelt ostya) tartója, voltaképpen az Istenszülő Szűzanya ölének jelképe. Formáját tekintve változatos, de legjellemzőbb alakja: talapzaton áll, ékes, arany v. aranyozott ötvösmű, közepén az ostyát látni engedő ablakkal.
2Az elnevezés arra utal, hogy nincs ereklyetartó.
3Aposztolosz = küldött, követ görög szóból. Jézus tizenkét tanítványa, akiket különleges tekintéllyel és hatalommal ruházott fel, hogy alkalmasak legyenek tanításának közvetítésére. Az apostolkollégium rajza fokozatosan alakul ki a korai kereszténység gondolatvilágában. A tizenkettes szám szimbolikus értelmű: azt jelképezi, hogy az apostolok az új (tizenkét törzsből álló) Izrael megalapozói. Ezért a Júdás árulása folytán megüresedett helyre új apostolt kellett választani. A tizenkét apostol a következő: Péter, András, Jakab (idősebb, Zebedeus fia), János, Fülöp, Bertalan, Tamás, Máté, Jakab (ifjabb, Alfeus fia), Tádé, Simon, Júdás majd helyette Mátyás. (Mt.10,2-4)
4Rekeszzománc (cloisonné, fr.): a rekeszeket fémszalagok képezik és ezeket zománccal kell megtölteni a rekesz magasságáig, majd egy szintre csiszolni. Van hordozófelülete, amely lehet: peremezett, trébelt alap, forrasztott alap. (Ötvös Nagy Ferenc Zománcmívesség, 103.o. Scolar Kiadó Bp.,1997)
5A középkori keresztény misztika egyik fontos geometrikus jele. Vesica piscisnek („halhólyag”) is nevezik, mivel formája a keresztény állatjelképre, a halra is emlékeztet. A mandorla mint absztrakt Krisztus- vagy Máriajelkép, olyan mandulaként jelenik meg, melynek csonthéja a Szűzanyát és az Istenanya szüzességét, magja a Fiúistent, továbbá annak szűzi fogantatását jelképezi. A mandorla a Föld és Ég, Alsó és Felső világ, anyag és szellem, víz és tűz dialektikus egységének is jelképe. (Lawlor, R. Sacred Geometry. London, 1982)
6Áttört zománc (plicque a jour, fr.): nincs alaplemez, ami a zománcot tartja, így az áttetsző, és ha fény felé fordítjuk, olyan mint egy ólomüveg ablak. (Ötvös Nagy Ferenc Zománcmívesség, 103.o. Scolar Kiadó Bp.,1997)
7Pap, Abija papi nemzetségéből, Erzsébet férje és Keresztelő János atyja. (Bibliai Lexikon, 1978)
8A Lukács-evangélium Gábrielt úgy szerepelteti, mint Isten küldöttjét.
9Jézus anyja, - Szűz Mária. A Máténál és Lukácsnál közölt születési történeteken túl az Újtestamentumban viszonylag kevés helyen szerepel. Mind a négy evangélium megemlíti, mint aki József jegyese (felesége) és Jézus anyja (Mt 13,55; Mk 6,3; Lk 4,22; Jn 6,42).
10Mária jegyese, ill. férje, foglalkozására nézve ács (Mt 13,55). Még egybekelésük előtt észrevette, hogy Mária gyermeket vár, ezért feltűnés nélkül el akarta őt bocsájtani. Gabriel angyal azonban közölte vele álmában, hogy Mária a Szentlélektől van áldott állapotban. Ezután már nem vonakodott feleségül venni jegyesét (Mt 1,18 – 25).
11A szentcsalád angyali intésre Egyiptomba menekült, ahonnan csak Heródes halála után tértek vissza Názáretbe, Jézus itt nevelkedett 30 éves koráig, nyilvános működésének megkezdéséig (Mt 2,13).
12Az Ótestamentumban valamely mester vagy próféta tanításának követői és hirdetői. Az Újtestamentumban azoknak a gyűjtőneve, akik csatlakoztak Jézushoz, így mindenekelőtt az apostolok (Mt 10,1-5).
13Csodáinak egy része természeti jellegű mint pl. a kenyérszaporítás, más része az emberekkel kapcsolatos mint pl. a beteggyógyítások és a halottfeltámasztások (Jairus lánya, naimi ifjú, Lázár) vagy az ún. természetfölötti létezőkkel állnak kapcsolatban.
14Kánaánban Ábrahám és Lót elválnak egymástól, nehogy vita támadjon közöttük a legelők miatt. Lót a termékenyebb vidéket, Szodoma és Gomora környékét választotta, Ábrahám pedig Hebron mellett telepedett meg, ahol később családi sírhelyet is vásárolt. Amikor Ábrahám értesült arról, hogy Lót ellenséges portyázó seregek fogságába esett, fegyveres szolgáival segítségére sietett és kiszabadította őt. A győztesen hazatérő Ábrahámot Melkizedek ajándékokkal köszöntötte (I.Móz.13-14).
15Egy alkalommal három férfi képében maga Isten jelent meg Ábrahámnak két angyal kíséretében, hogy megerősítsék a fiú születésére vonatkozó ígéretet. Ábrahám 100 éves volt, amikor megszületett a megigért fiú, Izsák. Isten próbára tette Ábrahámot: azt parancsolta neki, hogy menjen el a Mórijának földjére és áldozza fel fiát, akit szeret. Ábrahám kész volt az áldozatra, isten angyala azonban megakadályozta annak végrehajtásában (I.Móz. 22,2-8).
16Szin pusztai vándorlás során Izrael fiainak egész gyülekezete zúgolódik Mózes és Áron ellen, hogy eljöttek Egyiptomból a húsos fazék mellől, hogy ebben a pusztában öljék meg őket. És mondá az Úr Mózesnek - IMÉ ÉN ESŐKÉPPEN BOCSÁTOK NÉKTEK KENYERET AZ ÉGBŐL (II.M 16).
17Jézusnak tulajdonított első csoda. A történetet csupán a János-evangélium őrizte meg. Mikor a menyegzőben, ahová Jézust anyjával, Máriával együtt meghívták, elfogyott a bor, Jézus, anyja kérésére, hat kővödör vizet változtatott borrá (Jn 2,1-11).
18Több ezer ember néhány kenyérrel történő megvendégelése, amely Jézus csodatevő erejét hivatott bizonyítani. Valamennyi evangélium közli (M 8,1-10; L 9,10; Mk 6,31-44; J 6,1-14).
19A vacsora közben veszi Jézus a kenyeret és saját testeként nyújtja azt a tanítványoknak, és a bort, mint saját vérét, az Újszövetség vérét, a bűnök bocsánatára. A katolikusok erre az elbeszélésre alapítják az oltáriszentséget, a protestánsok pedig az úrvacsorát (Mt 26,26-27; Mk 14,22-24; Lk 22,19-20). 
 
Ötvös Nagy Fernc 
 

A mappában található képek előnézete Szakrális tárgyak-SACRICAL OBJECTS


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

I promised.

(Fen, 2022.02.02 13:57)

Hi, this is Julia. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/y8p5xzmo